Tóc nâu Amy và Kelly xử với nhau trên giường.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc nâu Amy và Kelly xử với nhau trên giường., Nhưng vì phong ấn chưa được mở hoàn toàn nên Xà Thần chỉ có thể trườn với tốc độ chậm, Sùng Hạo liền thừa cơ hội chạy thẳng vào khu trung tâm Hà Thành.