Đàn ông vắt sữa Máy Một lịch sử của thế. và bây giờ!

तस्वीर का शीर्षक ,

Đàn ông vắt sữa Máy Một lịch sử của thế. và bây giờ!, Không lẽ mượn đỡ con lăng quăng của ba để tạo ra một đứa mang họ Bùi? Ha ha… Đúng rồi, lăng quăng của ai trong nhà này cũng đều mang họ Bùi.