Phụ đóng

तस्वीर का शीर्षक ,

Phụ đóng, Bà nghĩ đến chuyện này trong lòng vô cùng khó chịu, cảm thấy hết sức có lỗi với con gái ruột.