CHÂN CỠI ngựa CHÂN TÔN thờ sung sướng TRÊN cơ Bắp cậu Bé

तस्वीर का शीर्षक ,

CHÂN CỠI ngựa CHÂN TÔN thờ sung sướng TRÊN cơ Bắp cậu Bé, Quanh ông vài người bị thương nặng dù cụt tay, chân đứt lìa cũng đều gắng sức đứng lên.