Tomiko trói và bịt miệng 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Tomiko trói và bịt miệng 2, Thiếu tá?! Thật sự là toàn bộ bốn người do Khánh Phương giết? Không phải.