Lông 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Lông 1, Không thể rầy rà lâu hơn, hai đứa dắt xe ra khỏi căn nhà sung sướng rồ ga chạy một mạch.