Đồ Hư Hỏng Khốn Kiếp Nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ Hư Hỏng Khốn Kiếp Nhồi, Chiếc giường không ngừng đong đưa kĩu cà kĩu kịt theo nhịp dập của lão Quân.