Chó con khốn đó ở châu âu hoan lạc

तस्वीर का शीर्षक ,

Chó con khốn đó ở châu âu hoan lạc, Không chỉ Thiên Minh, gần như toàn bộ Thiên Cơ đều không tin Long Ẩn sẽ ra tay, chỉ có Cao Biền tin.