Hai, bà với một dương vật,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai, bà với một dương vật,, Giờ so sánh mới thấy chất lượng của ông Hải đã kém hẳn với ngày xưa, càng không thể sánh nổi với Dương về độ bền và sự khéo léo.