Sĩ Quan quân đội trong xiềng xích

तस्वीर का शीर्षक ,

Sĩ Quan quân đội trong xiềng xích, Không phải Văn Hòa không nghĩ đến lúc này cũng là cơ hội quý giá để bắt Hoài Trung.