Giftza Khêu Gợi Chân Dài Cởi Ngựa Không Yên

तस्वीर का शीर्षक ,

Giftza Khêu Gợi Chân Dài Cởi Ngựa Không Yên, Là nàng sao? Lương Sơn Bá hỏi… Vâng, là thiếp Nàng đáp… Ta nhớ nàng lắm….