Đồ mông lớn, chuỗi=giành chiến thắng

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ mông lớn, chuỗi=giành chiến thắng, Là nàng sao? Lương Sơn Bá hỏi… Vâng, là thiếp Nàng đáp… Ta nhớ nàng lắm….