Chân Mẫu Chân Thờ Phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Mẫu Chân Thờ Phượng, Một kẻ thì ngấu nghiến ăn nầm tươi và móc hàu sống còn người kia thì không ngừng rên siết một cách thống khổ.