Nóng đen cô gái splendit thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng đen cô gái splendit thổi kèn, Nhưng mà… Uyên miễn cưỡng cười, bất cứ cái gì ở trước hai chữ nhưng mà đều vô nghĩa.