Những Người Nóng Tóc Vàng Lấy Cái Mông Chết Tiệt Này Lần Thử Xem

तस्वीर का शीर्षक ,

Những Người Nóng Tóc Vàng Lấy Cái Mông Chết Tiệt Này Lần Thử Xem, Nếu phía các ngài giảm 10% tôi có thể đặt bút ký hợp đồng ngay trong ngày hôm nay Nguyễn Quân: Ngài Phan Thành cũng thấy đấy, chúng ta bàn bạc cũng đã quá nhiều rồi.