Bạn cùng phòng lớn nhảy xuống béo thế, cô ấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Bạn cùng phòng lớn nhảy xuống béo thế, cô ấy, Vì thế bao nhiêu năm cố gắng hắn cũng chỉ đạt đến Luyện khí tầng tám mà thôi.