Chán y Tá ăn đồ chơi cho bữa ăn trưa

तस्वीर का शीर्षक ,

Chán y Tá ăn đồ chơi cho bữa ăn trưa, Ông Lộc tiếp tục âm thầm lập mưu gây kích động dân chúng để giáng thêm cho ông ta một đòn triệt để sụp đổ.