Ninja đánh nhau khuôn mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Ninja đánh nhau khuôn mặt, Ít nhất đối với thông tin ta có là như vậy… Vì từ Trúc cơ đến Kim đan lại là một lạch trời vô cùng khó vượt qua.