Những người đang bắn vào giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người đang bắn vào giường, Chợt một cánh tay đàn ông từ phía sau luồn vào bên dưới hai cánh tay nàng….