Lùn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Sữa Thích Mà Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Sữa Thích Mà Thông Đít, Quang bước tới, giật luôn cái điện thoại màu trắng mà hắn ta cầm trên tay.