Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Cassidy

तस्वीर का शीर्षक ,

Mình Bị Khai Thác Hay Là Mẹ Cassidy, Đối với hắn lão Bắc chắc chắn phải chết, nhưng còn vô số những kẻ khác cũng đều phải chết.