Thiếu niên, bị bắt và thủ lĩnh lớn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên, bị bắt và thủ lĩnh lớn,, May mà đã về đến nơi, xe giảm tốc độ ghé vào chỗ gửi không thì Dương đã cho Trọng một cú vào đầu vì thói ăn nói bỗ bã không biết tôn ti trật tự.