Nhật bản, BỐ cảnh SÁT 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật bản, BỐ cảnh SÁT 2, Mỗi người họ sẽ được công ty bảo hiểm đền bù một số tiền không ít theo điều khoản bảo hiểm hành khách trên du thuyền.