Hai Trắng L. cho Đen

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Trắng L. cho Đen, Nhìn thằng Dương đã chưa? Ông Nghị vỗ vai cháu đứng lên cho ông nội coi, ra dáng đàn ông rồi thấy chưa trong khi mẹ nó còn trẻ măng.