Da đen,

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen,, Tìm một cái quán cơm ăn tạm rồi tính tiếp, chưa biết nên đi đâu vào những ngày tiếp theo.