Lập dị lớn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lập dị lớn,, Nghe sư phụ nói bằng giọng nghiêm trọng, Khánh Phương chỉ biết cúi đầu không dám tranh cãi.