May Mắn Johnny Tội Lỗi Khốn Hai Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

May Mắn Johnny Tội Lỗi Khốn Hai Nóng Tóc Vàng, Hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ bồng bềnh dừng giữa khoảng không cách bãi đáp không đến hai trăm nét.