Cô bé khoan bởi trai đen ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô bé khoan bởi trai đen ..., Lúc này mười hai tên Trúc cơ thuộc hạ của Hoàng Bá đều nghiêm nghị vũ khí sẵn sàng đứng chờ hiệu lệnh của Bang chủ.