Chiến lợi phẩm-được, hành động

तस्वीर का शीर्षक ,

Chiến lợi phẩm-được, hành động, Cơ thể núc ních thịt đổ vật xuống giường, đôi mắt lim dim phê pha trong hơi men cay xè.