Tóc Nâu Là Cái Mông Chết Tiệt Và Chồn Với Đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Nâu Là Cái Mông Chết Tiệt Và Chồn Với Đi., Ai biểu mày làm chuyện bao đồng hả? Đúng là Giúp vật thì vật trả ơn, giúp người thì người trả góp… ơ ý lộn trả oán mà.