Chiếm Ưu Thế Chân Goddesss

तस्वीर का शीर्षक ,

Chiếm Ưu Thế Chân Goddesss, Chỉ nghĩ đến thân thể con gái mình bị người ta lấy ra lợi dụng để tấn cấp là ông đã muốn phát điên.