Đái Với Những Buổi Grannies

तस्वीर का शीर्षक ,

Đái Với Những Buổi Grannies, Còn những giáo viên vì tham dự đám cưới của hai đứa mà bị thương ta sẽ sắp xếp cho họ theo từng nhóm sang Hàn Quốc điều trị bỏng.