Emily Từ, Gái Xinh đẹp

तस्वीर का शीर्षक ,

Emily Từ, Gái Xinh đẹp, Thứ nước âm ấm, nhơn nhớt chảy ra từ lồn của Phương Dung đang được lão Thành hứng lấy nuốt vào bụng không sót một giọt nào.