Lớn dễ thương,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn dễ thương,, Chuyện tốn kém không thành vấn đề, quan trọng là tìm cho nó một tương lai tốt đẹp Ông Hải hỏi Dương Ý con thế nào? Con… Con nghĩ mẹ nói đúng.