Quăn Đen Đói Chai Sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Quăn Đen Đói Chai Sữa, Sự xuất hiện của gã đàn ông kia, dù chưa có gì là chắc chắn, đang đe dọa nghiêm trọng đến vị trí của ông trong cái gia đình này.