Tinh của tôi, hàng xóm, với tình dục của tôi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tinh của tôi, hàng xóm, với tình dục của tôi., Hơn bốn mươi năm ở vị trí người bảo vệ công lý lần đầu tiên ông làm việc theo cảm tính.