Lucretia Tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Lucretia Tắm, Với tình hình linh khí càng ngày càng loãng như hiện nay thì linh thạch có thể xem như là nguồn tu luyện duy nhất có hiệu quả.